برچسب -انتشار واچ او اس 5.1.1 با رفع باگ مربوط به خاموشی دستگاه‌ها