برچسب -شرکت اپل 2250 میلیون هوم پاد را در جهان به فروش می رساند