برچسب -چالش استفاده از هوش مصنوعی در تغییر روند پژوهش‌های علمی